Cine este Isus Hristos, este El Fiul lui Dumnezeu? Cine L-a trimis sau de unde a venit Isus Hristos?

Cine este Isus Hristos, este El Fiul lui Dumnezeu? Cine L-a trimis sau de unde a venit Isus Hristos?

Ioan 6:51

(6:51) Eu sînt Pînea vie, care s’a pogorît din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; și pâinea, pe care o voi da Eu, este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viața lumii.“

Ioan 7:16

(7:16) Isus deci le-a răspuns și a zis: Învățătura mea nu este a mea, ci a Celui ce M-a trimis.

Ioan 7:28-29

(7:28) Isus deci pe când îi învăța în Templu, a strigat și a zis: Mă știți și pe mine și știți de unde sunt; și eu n-am venit de la mine însumi, ci Cel ce M-a trimis este adevărat și voi nu-l știți.

(7:29) Eu îl știu, căci de la El sunt și El m-a trimis. 

Ioan 7:33-36

(7:33) Isus deci le-a zis: Încă puțină vreme sunt cu voi și mă duc la cel ce m-a trimis.

(7:34) Mă veți căuta și nu mă veți găsi și unde sunt eu voi nu puteți veni.

(7:35) Deci iudeii au zis între ei înșiși: Unde are să se ducă acesta că nu-l vom găsi? Nu cumva are să se ducă la cei împrăștiați între greci și să învețe pe greci?

(7:36) Ce este cuvântul acesta pe care l-a zis: Mă veți căuta și nu mă veți găsi și unde sunt eu voi nu puteți veni?

Ioan 8:14

(8:14) Isus a răspuns și le-a zis: Chiar dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea este adevărată, căci știu de unde am venit și unde mă duc. Dar voi nu știți de unde vin sau unde mă duc.

Ioan 8:18-19

(8:18) Eu sunt cel ce mărturisește despre mine însumi și Tatăl care m-a trimis mărturisește despre mine.

(8:19) Deci îi ziceau: Unde este Tatăl tău? Isus a răspuns: Voi nu mă știți nici pe mine nici pe Tatăl meu; dacă m-ați ști pe mine, ați ști și pe Tatăl meu.

Ioan 8:21, 23 , 24

(8:21) Deci le-a zis iarăși: Eu mă duc și mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru; unde mă duc eu, voi nu puteți veni.

(8:23) Și le-a zis: Voi sunteți din cele de jos, eu sunt din cele de sus; voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta.

(8:24) V-am spus deci că veți muri în păcatele voastre; căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre.

Ioan 8:26-29

(8:26) Am multe de zis despre voi și de osândit în voi; dar Cel Ce M-a trimes, este adevărat; și Eu, ce am auzit de la El, aceea spun lumii.“

(8:27) Ei n-au înțeles că le vorbea despre Tatăl.

(8:28) Isus deci le-a zis: „Cînd veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că Eu sînt, și că nu fac nimic dela Mine însumi, ci vorbesc după cum M’a învățat Tatăl Meu.

(8:29) Cel ce M’a trimes, este cu Mine; Tatăl nu M’a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-I este plăcut.“

Ioan 8:38, 40 , 42 , 53-58

(8:38) Eu spun ce am văzut la Tatăl Meu; și voi faceți ce ați auzit dela tatăl vostru.“

(8:40) Dar acum căutați să Mă omorîți, pe Mine, un om, care v’am spus adevărul, pe care l-am auzit dela Dumnezeu. Așa ceva Avraam n’a făcut.

(8:42) Isus le-a zis: „Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, M-ați iubi și pe Mine, căci Eu am ieșit și vin dela Dumnezeu: n-am venit dela Mine însumi, ci El M-a trimes.

(8:53) Doar n-ai fi Tu mai mare decît părintele nostru Avraam, care a murit? Și decît proorocii, cari de asemenea au murit? Cine te crezi Tu că ești?“

(8:54) Isus a răspuns: „Dacă Mă slăvesc Eu însumi, slava Mea nu este nimic; Tatăl Meu Mă slăvește, El, despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru;

(8:55) și totuși nu-L cunoașteți. Eu Îl cunosc bine; și dacă aș zice că nu-L cunosc, aș fi și Eu un mincinos ca voi. Dar îl cunosc și păzesc Cuvântul Lui.

(8:56) Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea: a văzut-o și s’a bucurat.“

(8:57) „N-ai nici cincizeci de ani“, I-au zis Iudeii, „și ai văzut pe Avraam!“

(8:58) Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat, vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, sînt Eu.“

Ioan 9:4-5, 

(9:4) Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui Ce M’a trimes; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.

(9:5) Cît sînt în lume, sunt Lumina lumii.“

Ioan 9:31-39 (discutia dintre farisei si orbul vindecat de Isus Hristos)

(9:31) Știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși; ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă.

(9:32) De cînd este lumea, nu s’a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere.

(9:33) Dacă omul acesta n-ar veni dela Dumnezeu, n-ar putea face nimic.“

(9:34) „Tu ești născut cu totul în păcat“, i-au răspuns ei, „și vrei să ne înveți pe noi?“ Și l-au dat afară.

(9:35) Isus a auzit că l-au dat afară; și, cînd l-a găsit, i-a zis: „Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?“

(9:36) El a răspuns: „Și cine este, Doamne, ca să cred în El?“

(9:37) „L-ai și văzut“, i-a zis Isus, „și cel care vorbește cu tine, Acela este.“

(9:38) „Cred, Doamne“, I-a zis el; și I s’a închinat.

(9:39) Apoi Isus a zis: „Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată: ca ceice nu văd, să vadă, și cei ce văd, să ajungă orbi.“

Ioan 10:17-18, 25, 29-30, 32-38

(10:17) Tatăl Mă iubește, pentru că Îmi dau viața, ca iarăși s’o iau.

(10:18) Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere so dau, și am putere so iau iarăș: aceasta este porunca, pe care am primit-o dela Tatăl Meu.“

(10:25) „V-am spus“, le-a răspuns Isus, „și nu credeți. Lucrările, pe cari le fac Eu, în Numele Tatălui Meu, ele mărturisesc despre Mine.

(10:29) Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decît toți; și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu.

(10:30) Eu și Tatăl una suntem.“

(10:32) Isus le-a zis: „V-am arătat multe lucrări bune, cari vin dela Tatăl Meu: pentru care din aceste lucrări aruncați cu pietre în Mine?“

(10:33) Iudeii I-au răspuns: „Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă, și pentru că Tu, care ești un om, Te faci Dumnezeu.“

(10:34) Isus le-a răspuns: „Nu este scris în Legea voastră: «Eu am zis: Sunteți dumnezei?»

(10:35) Dacă Legea a numit «dumnezei», pe aceia, cărora le-a vorbit Cuvîntul lui Dumnezeu, – și Scriptura nu poate fi desființată, –

(10:36) cum ziceți voi că hulesc Eu, pe care Tatăl M’a sfințit și M’a trimes în lume? Și aceasta, pentru că am zis: «Sînt Fiul lui Dumnezeu!»

(10:37) Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeți.

(10:38) Dar dacă le fac, chiar dacă nu Mă credeți pe Mine, credeți măcar lucrările acestea, ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în Mine și Eu sînt în Tatăl.“

Ioan 11:25-27, 41-44

(11:25) Isus i-a zis: „Eu sunt învierea și viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.

(11:26) Și oricine trăiește, și crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?“

(11:27) „Da, Doamne,“ I-a zis ea, „cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume.

Ioan 12:44-50

(12:44) Iar Isus a strigat: „Cine crede în Mine, nu crede în Mine, ci în Cel ce M’a trimes pe Mine.

(12:45) Și cine Mă vede pe Mine, vede pe Cel ce M’a trimes pe Mine.

(12:46) Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine, să nu rămînă în întunerec.

(12:47) Dacă aude cineva cuvintele Mele și nu le păzește, nu Eu îl judec; căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mîntuiesc lumea.

(12:48) Pe cine Mă nesocotește și nu primește cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvîntul, pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi.

(12:49) Căci Eu n-am vorbit dela Mine însumi, ci Tatăl, care M’a trimes, El însuși Mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc.

(12:50) Și știu că porunca Lui este viața vecinică. De aceea lucrurile, pe cari le spun, le spun așa cum Mi le-a spus Tatăl.“

Ioan 13:1-3, 20, 31-33, 36 (Înainte de momentul morții pe cruce a lui Isus Hristos)

(13:1) Înainte de praznicul Paștelor, Isus, ca Cel care știa că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai Săi, cari erau în lume, i-a iubit pînă la capăt.

(13:2) În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gîndul să-L vîndă,

(13:3) Isus, fiindcă știa că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mîni, că dela Dumnezeu a venit și la Dumnezeu Se duce,

(13:20) Adevărat, adevărat, vă spun că, cine primește pe acela pe care-l trimit Eu, pe Mine Mă primește; și cine Mă primește pe Mine, primește pe Cel Ce M’a trimes pe Mine.“

(13:31) După ce a ieșit Iuda, Isus a zis: „Acum, Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în El.

(13:32) Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în El, și Dumnezeu Îl va proslăvi în El însuși, și-L va proslăvi îndată.

(13:33) Copilașilor, mai sînt puțin cu voi. Mă veți căuta, și, cum am spus Iudeilor că, unde Mă duc Eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum.

(13:36) „Doamne“, I-a zis Simon Petru, „unde Te duci?“ Isus i-a răspuns: „Tu nu poți veni acum după Mine, unde Mă duc Eu; dar mai târziu vei veni.“

Ioan 14 TOT CAPITOLUL

Ioan 15:1-2 , 7-11 , 16 , 23-26

(15:1) Eu sînt adevărata viță, și Tatăl Meu este vierul.

(15:2) Pe orice mlădiță, care este în Mine și nu aduce roadă, El o taie; și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește, ca să aducă și mai multă roadă.

(15:7) Dacă rămâneți în Mine, și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea, și vi se va da.

(15:8) Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; și voi veți fi astfel ucenicii Mei.

(15:9) Cum M’a iubit pe Mine Tatăl, așa v-am iubit și Eu pe voi. Rămâneți în dragostea Mea.

(15:10) Dacă păziți poruncile Mele, veți rămânea în dragostea Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, și rămân în dragostea Lui.

(15:11) V’am spus aceste lucruri, pentruca bucuria Mea să rămână în voi, și bucuria voastră să fie deplină.

(15:16) Nu voi M-ați ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă, și roada voastră să rămînă, pentru ca orice veți cere dela Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.

(15:23) Cine Mă urăște pe Mine, urăște și pe Tatăl Meu.

(15:24) Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări, pe cari nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat; dar acum le-au și văzut, și M-au urît și pe Mine și pe Tatăl Meu.

(15:25) Dar lucrul acesta s’a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în Legea lor: «M-au urât fără temei.»

(15:26) Cînd va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimete dela Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.

Ioan 16:5, 10, 14-17, 25-28, 30-32

(16:5) Acum Mă duc la Cel ce M’a trimes; și nimeni din voi nu Mă întreabă: «Unde Te duci?»

(16:10) în ce privește neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, și nu Mă veți mai vedea;

(16:14) El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu, și vă va descoperi.

(16:15) Tot ce are Tatăl, este al Meu; de aceea am zis că va lua din ce este al Meu, și vă va descoperi.

(16:16) Peste puțină vreme, nu Mă veți mai vedea; apoi iarăși peste puțină vreme, Mă veți vedea, pentru că Mă duc la Tatăl.“

(16:17) La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii Lui au zis între ei: „Ce însemnează cuvintele acestea: «Peste puțină vreme, nu Mă veți mai vedea;» și:«Apoi iarăși peste puțină vreme Mă veți vedea?» Și: «Pentru că Mă duc la Tatăl?“

(16:25) V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul cînd nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl.

(16:26) În ziua aceea, veți cere în Numele Meu, și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi.

(16:27) Căci Tatăl însuși vă iubește, pentru că M-ați iubit, și ați crezut că am ieșit dela Dumnezeu.

(16:28) Am ieșit dela Tatăl, și am venit în lume; acum las lumea, și Mă duc la Tatăl.“

(16:30) Acum cunoaștem că știi toate lucrurile, și n-ai nevoie să Te întrebe cineva; de aceea credem că ai ieșit dela Dumnezeu.“

(16:31) „Acum credeți?“ le-a răspuns Isus.

(16:32) „Iată că vine ceasul, și a și venit, cînd veți fi risipiți fiecare la ale lui; și pe Mine Mă veți lăsa singur; dar nu sînt singur, căci Tatăl este cu Mine.

Ioan 17 TOT CAPITOLUL

Ioan 18:11

(18:11) Isus a zis lui Petru: „Bagă-ți sabia în teacă. Nu voi bea paharul, pe care Mi l-a dat Tatăl să-l beau?“

Ioan 19:7, 17, 21

(19:7) Iudeii i-au răspuns: „Noi avem o Lege, și după Legea aceasta, El trebuie să moară, pentru că S-a făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu.“

(19:17) Isus, ducându-Și crucea, a ajuns la locul, zis al „Căpățînii“, care în evreiește se cheamă „Golgota.“

(19:21) Preoții cei mai de seamă ai Iudeilor au zis lui Pilat: „Nu scrie: «Împăratul Iudeilor». Ci scrie că El a zis: «Eu sînt Împăratul Iudeilor.“

0 comentarii

Adaugă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *