Intrebari si raspunsuri

Intrebari si raspunsuri

 • Ce trebuie sa faci ca sa fii mantuit?

  Marcu 16:16

  Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit.

  Matei 7:21

  Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!“ va intra în Împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.

  Ioan 3:5

  Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îți spun, că, dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu.

  Ioan 3:16

  Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața vecinică.

  Ioan 3:36

  Cine crede în Fiul, are viața vecinică; dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.“

  Ioan 6:44

  Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M’a trimes; și Eu îl voi învia în ziua de apoi.

  Romani 10:9-13

  (10:9) Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit.

  (10:10) Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire,

  (10:11) după cum zice Scriptura: «Oricine crede în el, nu va fi dat de rușine.»

  (10:12) În adevăr, nu este nici o deosebire între Iudeu și Grec; căci toți au același Domn, care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă.

  (10:13) Fiindcă «oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.»

  Faptele apostolilor 2:38-41

  (2:38) „Pocăiți-vă“, le-a zis Petru, „și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh.

  (2:39) Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, și pentru toți cei ce sînt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.“

  (2:40) Și, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna, și zicea: „Mantuiti-va din mijlocul acestui neam ticălos.“

  (2:41) Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezați; și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s’au adus aproape trei mii de suflete.

  Faptele apostolilor 4:12  

  În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți.“

  Faptele apostolilor 10:43

  Toți proorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El, capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.“

  Faptele apostolilor 16:29-31

  (16:29) Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înlăuntru, și, tremurând de frică, s’a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila;

  (16:30) i-a scos afară, și le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?“

  (16:31) Pavel și Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, și vei fi mantuit tu și casa ta.“

  Faptele apostolilor 22:16

  Și acum, ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul, și fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului.“

  Galateni 3:27

  Toți cari ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos.

  Efeseni 2:8

  Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.

  1 Petru 3:21

  Icoana aceasta inchipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos,

 • Ce inseamna botezul?

  Romani 6:3-12

  (6:3) Nu știți că toți cîți am fost botezați în Isus Hristos, am fost botezați în moartea Lui?

  (6:4) Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă.

  (6:5) În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.

  (6:6) Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentruca trupul păcatului să fie desbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului;

  (6:7) căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat.

  (6:8) Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El,

  (6:9) întrucât știm că Hristosul înviat din morți, nu mai moare: moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui.

  (6:10) Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna; iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu.

  (6:11) Tot așa și voi înșivă, socotiți vă morți față de păcat, și vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru.

  (6:12) Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, și să nu mai ascultați de poftele lui.

  Colossesi 2:11-13

  (2:11) În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur, făcută de mînă, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în desbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pămîntești,

  (2:12) fiind îngropați împreună cu El, prin botez, și înviați în El și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morți.

  (2:13) Pe voi, cari erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu va adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile.

 • Cine sunt ucenicii Domnului Isus Hristos?

  Matei 28:19

  (28:19) Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezandu-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfîntului Duh.

  Ioan 8:31-32

  (8:31) Și a zis Iudeilor, cari crezuseră în El: „Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, sînteți în adevăr ucenicii Mei;

  (8:32) veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi.“

  Ioan 13:34-35

  (13:34) Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții.

  (13:35) Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.“

  Ioan 15:7-8

  (15:7) Dacă rămâneți în Mine, și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea, și vi se va da.

  (15:8) Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; și voi veți fi astfel ucenicii Mei.

  Luca 10 tot capitolul

  Luca 14:25-27

  (14:25) Împreună cu Isus mergeau multe noroade. El S’a întors, și le-a zis:

  (14:26) „Dacă vine cineva la Mine, și nu urăște pe tatăl său, pe mamă-sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul Meu.

  (14:27) Și oricine nu-și poartă crucea, și nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu.

 • Ucenicii lui Isus au dreptul sau au voie sa boteze oameni care înca nu au luat botezul în apa?

  Ioan 4:1-2

  (4:1) Domnul a aflat că Fariseii au auzit că El face și botează mai mulți ucenici decît Ioan.

  (4:2) Însă Isus nu boteza El însuși, ci ucenicii Lui.

  *note: deci toți cei ce îl urmează pe Hristos și împlinesc Cuvantul Lui se pot numi cu adevărat ucenici ai Domnului Isus Hristos și pot boteza alți oameni.

 • Ce fel de închinatori doreste Dumnezeu?

  Ioan 4:23-24

  (4:23) Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și-n adevăr; fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl.

  (4:24) Dumnezeu este Duh; și cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh și-n adevăr.“ (spusele lui Isus Hristos Mesia)

 • Mireasa are parte de judecata?

  Ioan 3:18-19

  (3:18) Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a și fost judecat, pentru că n’a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.

  (3:19) Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.

  Ioan 5:24-25

  (5:24) Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, și crede în Cel Ce M’a trimis, are viața vecinică, și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață.

  (5:25) Adevărat, adevărat vă spun, că vine ceasul, și acum a și venit, cînd cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, și cei ce-l vor asculta, vor învia.

 • Cine este Isus Hristos, este El Fiul lui Dumnezeu? Cine L-a trimis sau de unde a venit Isus Hristos?

  Ioan 6:51

  (6:51) Eu sînt Pînea vie, care s’a pogorît din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; și pâinea, pe care o voi da Eu, este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viața lumii.“

  Ioan 7:16

  (7:16) Isus deci le-a răspuns și a zis: Învățătura mea nu este a mea, ci a Celui ce M-a trimis.

  Ioan 7:28-29

  (7:28) Isus deci pe când îi învăța în Templu, a strigat și a zis: Mă știți și pe mine și știți de unde sunt; și eu n-am venit de la mine însumi, ci Cel ce M-a trimis este adevărat și voi nu-l știți.

  (7:29) Eu îl știu, căci de la El sunt și El m-a trimis. 

  Ioan 7:33-36

  (7:33) Isus deci le-a zis: Încă puțină vreme sunt cu voi și mă duc la cel ce m-a trimis.

  (7:34) Mă veți căuta și nu mă veți găsi și unde sunt eu voi nu puteți veni.

  (7:35) Deci iudeii au zis între ei înșiși: Unde are să se ducă acesta că nu-l vom găsi? Nu cumva are să se ducă la cei împrăștiați între greci și să învețe pe greci?

  (7:36) Ce este cuvântul acesta pe care l-a zis: Mă veți căuta și nu mă veți găsi și unde sunt eu voi nu puteți veni?

  Ioan 8:14

  (8:14) Isus a răspuns și le-a zis: Chiar dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea este adevărată, căci știu de unde am venit și unde mă duc. Dar voi nu știți de unde vin sau unde mă duc.

  Ioan 8:18-19

  (8:18) Eu sunt cel ce mărturisește despre mine însumi și Tatăl care m-a trimis mărturisește despre mine.

  (8:19) Deci îi ziceau: Unde este Tatăl tău? Isus a răspuns: Voi nu mă știți nici pe mine nici pe Tatăl meu; dacă m-ați ști pe mine, ați ști și pe Tatăl meu.

  Ioan 8:21, 23 , 24

  (8:21) Deci le-a zis iarăși: Eu mă duc și mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru; unde mă duc eu, voi nu puteți veni.

  (8:23) Și le-a zis: Voi sunteți din cele de jos, eu sunt din cele de sus; voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta.

  (8:24) V-am spus deci că veți muri în păcatele voastre; căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre.

  Ioan 8:26-29

  (8:26) Am multe de zis despre voi și de osândit în voi; dar Cel Ce M-a trimes, este adevărat; și Eu, ce am auzit de la El, aceea spun lumii.“

  (8:27) Ei n-au înțeles că le vorbea despre Tatăl.

  (8:28) Isus deci le-a zis: „Cînd veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că Eu sînt, și că nu fac nimic dela Mine însumi, ci vorbesc după cum M’a învățat Tatăl Meu.

  (8:29) Cel ce M’a trimes, este cu Mine; Tatăl nu M’a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-I este plăcut.“

  Ioan 8:38, 40 , 42 , 53-58

  (8:38) Eu spun ce am văzut la Tatăl Meu; și voi faceți ce ați auzit dela tatăl vostru.“

  (8:40) Dar acum căutați să Mă omorîți, pe Mine, un om, care v’am spus adevărul, pe care l-am auzit dela Dumnezeu. Așa ceva Avraam n’a făcut.

  (8:42) Isus le-a zis: „Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, M-ați iubi și pe Mine, căci Eu am ieșit și vin dela Dumnezeu: n-am venit dela Mine însumi, ci El M-a trimes.

  (8:53) Doar n-ai fi Tu mai mare decît părintele nostru Avraam, care a murit? Și decît proorocii, cari de asemenea au murit? Cine te crezi Tu că ești?“

  (8:54) Isus a răspuns: „Dacă Mă slăvesc Eu însumi, slava Mea nu este nimic; Tatăl Meu Mă slăvește, El, despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru;

  (8:55) și totuși nu-L cunoașteți. Eu Îl cunosc bine; și dacă aș zice că nu-L cunosc, aș fi și Eu un mincinos ca voi. Dar îl cunosc și păzesc Cuvântul Lui.

  (8:56) Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea: a văzut-o și s’a bucurat.“

  (8:57) „N-ai nici cincizeci de ani“, I-au zis Iudeii, „și ai văzut pe Avraam!“

  (8:58) Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat, vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, sînt Eu.“

  Ioan 9:4-5, 

  (9:4) Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui Ce M’a trimes; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.

  (9:5) Cît sînt în lume, sunt Lumina lumii.“

  Ioan 9:31-39 (discutia dintre farisei si orbul vindecat de Isus Hristos)

  (9:31) Știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși; ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă.

  (9:32) De cînd este lumea, nu s’a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere.

  (9:33) Dacă omul acesta n-ar veni dela Dumnezeu, n-ar putea face nimic.“

  (9:34) „Tu ești născut cu totul în păcat“, i-au răspuns ei, „și vrei să ne înveți pe noi?“ Și l-au dat afară.

  (9:35) Isus a auzit că l-au dat afară; și, cînd l-a găsit, i-a zis: „Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?“

  (9:36) El a răspuns: „Și cine este, Doamne, ca să cred în El?“

  (9:37) „L-ai și văzut“, i-a zis Isus, „și cel care vorbește cu tine, Acela este.“

  (9:38) „Cred, Doamne“, I-a zis el; și I s’a închinat.

  (9:39) Apoi Isus a zis: „Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată: ca ceice nu văd, să vadă, și cei ce văd, să ajungă orbi.“

  Ioan 10:17-18, 25, 29-30, 32-38

  (10:17) Tatăl Mă iubește, pentru că Îmi dau viața, ca iarăși s’o iau.

  (10:18) Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere so dau, și am putere so iau iarăș: aceasta este porunca, pe care am primit-o dela Tatăl Meu.“

  (10:25) „V-am spus“, le-a răspuns Isus, „și nu credeți. Lucrările, pe cari le fac Eu, în Numele Tatălui Meu, ele mărturisesc despre Mine.

  (10:29) Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decît toți; și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu.

  (10:30) Eu și Tatăl una suntem.“

  (10:32) Isus le-a zis: „V-am arătat multe lucrări bune, cari vin dela Tatăl Meu: pentru care din aceste lucrări aruncați cu pietre în Mine?“

  (10:33) Iudeii I-au răspuns: „Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă, și pentru că Tu, care ești un om, Te faci Dumnezeu.“

  (10:34) Isus le-a răspuns: „Nu este scris în Legea voastră: «Eu am zis: Sunteți dumnezei?»

  (10:35) Dacă Legea a numit «dumnezei», pe aceia, cărora le-a vorbit Cuvîntul lui Dumnezeu, – și Scriptura nu poate fi desființată, –

  (10:36) cum ziceți voi că hulesc Eu, pe care Tatăl M’a sfințit și M’a trimes în lume? Și aceasta, pentru că am zis: «Sînt Fiul lui Dumnezeu!»

  (10:37) Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeți.

  (10:38) Dar dacă le fac, chiar dacă nu Mă credeți pe Mine, credeți măcar lucrările acestea, ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în Mine și Eu sînt în Tatăl.“

  Ioan 11:25-27, 41-44

  (11:25) Isus i-a zis: „Eu sunt învierea și viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.

  (11:26) Și oricine trăiește, și crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?“

  (11:27) „Da, Doamne,“ I-a zis ea, „cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume.

  Ioan 12:44-50

  (12:44) Iar Isus a strigat: „Cine crede în Mine, nu crede în Mine, ci în Cel ce M’a trimes pe Mine.

  (12:45) Și cine Mă vede pe Mine, vede pe Cel ce M’a trimes pe Mine.

  (12:46) Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine, să nu rămînă în întunerec.

  (12:47) Dacă aude cineva cuvintele Mele și nu le păzește, nu Eu îl judec; căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mîntuiesc lumea.

  (12:48) Pe cine Mă nesocotește și nu primește cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvîntul, pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi.

  (12:49) Căci Eu n-am vorbit dela Mine însumi, ci Tatăl, care M’a trimes, El însuși Mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc.

  (12:50) Și știu că porunca Lui este viața vecinică. De aceea lucrurile, pe cari le spun, le spun așa cum Mi le-a spus Tatăl.“

  Ioan 13:1-3, 20, 31-33, 36 (Înainte de momentul morții pe cruce a lui Isus Hristos)

  (13:1) Înainte de praznicul Paștelor, Isus, ca Cel care știa că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai Săi, cari erau în lume, i-a iubit pînă la capăt.

  (13:2) În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gîndul să-L vîndă,

  (13:3) Isus, fiindcă știa că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mîni, că dela Dumnezeu a venit și la Dumnezeu Se duce,

  (13:20) Adevărat, adevărat, vă spun că, cine primește pe acela pe care-l trimit Eu, pe Mine Mă primește; și cine Mă primește pe Mine, primește pe Cel Ce M’a trimes pe Mine.“

  (13:31) După ce a ieșit Iuda, Isus a zis: „Acum, Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în El.

  (13:32) Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în El, și Dumnezeu Îl va proslăvi în El însuși, și-L va proslăvi îndată.

  (13:33) Copilașilor, mai sînt puțin cu voi. Mă veți căuta, și, cum am spus Iudeilor că, unde Mă duc Eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum.

  (13:36) „Doamne“, I-a zis Simon Petru, „unde Te duci?“ Isus i-a răspuns: „Tu nu poți veni acum după Mine, unde Mă duc Eu; dar mai târziu vei veni.“

  Ioan 14 TOT CAPITOLUL

  Ioan 15:1-2 , 7-11 , 16 , 23-26

  (15:1) Eu sînt adevărata viță, și Tatăl Meu este vierul.

  (15:2) Pe orice mlădiță, care este în Mine și nu aduce roadă, El o taie; și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește, ca să aducă și mai multă roadă.

  (15:7) Dacă rămâneți în Mine, și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea, și vi se va da.

  (15:8) Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; și voi veți fi astfel ucenicii Mei.

  (15:9) Cum M’a iubit pe Mine Tatăl, așa v-am iubit și Eu pe voi. Rămâneți în dragostea Mea.

  (15:10) Dacă păziți poruncile Mele, veți rămânea în dragostea Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, și rămân în dragostea Lui.

  (15:11) V’am spus aceste lucruri, pentruca bucuria Mea să rămână în voi, și bucuria voastră să fie deplină.

  (15:16) Nu voi M-ați ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă, și roada voastră să rămînă, pentru ca orice veți cere dela Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.

  (15:23) Cine Mă urăște pe Mine, urăște și pe Tatăl Meu.

  (15:24) Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări, pe cari nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat; dar acum le-au și văzut, și M-au urît și pe Mine și pe Tatăl Meu.

  (15:25) Dar lucrul acesta s’a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în Legea lor: «M-au urât fără temei.»

  (15:26) Cînd va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimete dela Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.

  Ioan 16:5, 10, 14-17, 25-28, 30-32

  (16:5) Acum Mă duc la Cel ce M’a trimes; și nimeni din voi nu Mă întreabă: «Unde Te duci?»

  (16:10) în ce privește neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, și nu Mă veți mai vedea;

  (16:14) El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu, și vă va descoperi.

  (16:15) Tot ce are Tatăl, este al Meu; de aceea am zis că va lua din ce este al Meu, și vă va descoperi.

  (16:16) Peste puțină vreme, nu Mă veți mai vedea; apoi iarăși peste puțină vreme, Mă veți vedea, pentru că Mă duc la Tatăl.“

  (16:17) La auzul acestor vorbe, unii din ucenicii Lui au zis între ei: „Ce însemnează cuvintele acestea: «Peste puțină vreme, nu Mă veți mai vedea;» și:«Apoi iarăși peste puțină vreme Mă veți vedea?» Și: «Pentru că Mă duc la Tatăl?“

  (16:25) V-am spus aceste lucruri în pilde. Vine ceasul cînd nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl.

  (16:26) În ziua aceea, veți cere în Numele Meu, și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi.

  (16:27) Căci Tatăl însuși vă iubește, pentru că M-ați iubit, și ați crezut că am ieșit dela Dumnezeu.

  (16:28) Am ieșit dela Tatăl, și am venit în lume; acum las lumea, și Mă duc la Tatăl.“

  (16:30) Acum cunoaștem că știi toate lucrurile, și n-ai nevoie să Te întrebe cineva; de aceea credem că ai ieșit dela Dumnezeu.“

  (16:31) „Acum credeți?“ le-a răspuns Isus.

  (16:32) „Iată că vine ceasul, și a și venit, cînd veți fi risipiți fiecare la ale lui; și pe Mine Mă veți lăsa singur; dar nu sînt singur, căci Tatăl este cu Mine.

  Ioan 17 TOT CAPITOLUL

  Ioan 18:11

  (18:11) Isus a zis lui Petru: „Bagă-ți sabia în teacă. Nu voi bea paharul, pe care Mi l-a dat Tatăl să-l beau?“

  Ioan 19:7, 17, 21

  (19:7) Iudeii i-au răspuns: „Noi avem o Lege, și după Legea aceasta, El trebuie să moară, pentru că S-a făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu.“

  (19:17) Isus, ducându-Și crucea, a ajuns la locul, zis al „Căpățînii“, care în evreiește se cheamă „Golgota.“

  (19:21) Preoții cei mai de seamă ai Iudeilor au zis lui Pilat: „Nu scrie: «Împăratul Iudeilor». Ci scrie că El a zis: «Eu sînt Împăratul Iudeilor.“

 • Pe cine asculta Dumnezeu si pe cine nu?

  Ioan 15:7

  (15:7) Dacă rămâneți în Mine, și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea, și vi se va da.

  Ioan 9:31

  (9:31) Știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși; ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă.

 • Au auzit oamenii Glasul Lui Dumnezeu?

  Ioan 12:28-30

  (12:28) Tată, proslăvește Numele Tău!“ Și din cer, s’a auzit un glas, care zicea: „L-am proslăvit, și-L voi mai proslăvi!“

  (12:29) Norodul, care stătea acolo, și care auzise glasul, a zis că a fost un tunet. Alții ziceau: „Un înger a vorbit cu El!“

  (12:30) Isus a răspuns: „Nu pentru Mine s’a auzit glasul acesta, ci pentru voi.

  Matei 3:17

  (Mat 3:17) Și din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.“

  Matei 17:5

  (17:5) Pe cînd vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din nor s’a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultați!“

  Marcu 9:7

  (9:7) A venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui; și din nor s’a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultați!“

  Luca 9:35

  (9:35) Și din nor s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultați.“

  2 Petru 1:17

  (2 Pet 1:17) Căci El a primit dela Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci cînd, din slava minunată, s’a auzit deasupra Lui un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.“

 • Cum trebuie sa cerem lui Dumnezeu sa vindece sau sa faca ceva anume?

  Ioan 14:13-14

  (14:13) și ori ce veți cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.

  (14:14) Dacă veți cere ceva în Numele Meu, voi face.

  Ioan 15:7, 16

  (15:7) Dacă rămâneți în Mine, și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea, și vi se va da.

  (15:16) Nu voi M-ați ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă, și roada voastră să rămînă, pentru ca orice veți cere dela Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.

  Ioan 16:23-24

  (16:23) În ziua aceea, nu Mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat, vă spun că, orice veți cere dela Tatăl, în Numele Meu, vă va da

  (16:24) Până acum n-ați cerut nimic în Numele Meu: cereți, și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.

 • Este Dumnezeu Trinitate?

  Geneza 3:22

  (3:22) Domnul Dumnezeu a zis: „Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm dar acum ca nu cumva să-și întindă mîna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el, și să trăiască în veci.“

  Isaia 6:8

  (6:8) Am auzit glasul Domnului, întrebând: „Pe cine să trimet, și cine va merge pentru Noi?“ Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!“

  Ioan 14:15-23 (subliniez versetul 16 si 23)

  (14:15) Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele.

  (14:16) Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac;

  (14:17) și anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște; dar voi Îl cunoașteți, căci rămîne cu voi, și va fi în voi.

  (14:18) Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.

  (14:19) Peste puțină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veți vedea; pentru că Eu trăiesc, și voi veți trăi.

  (14:20) În ziua aceea, veți cunoaște că Eu sînt în Tatăl Meu, că voi sînteți în Mine, și că Eu sînt în voi.

  (14:21) Cine are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește; și cine Mă iubește, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, și Mă voi arăta lui.“

  (14:22) Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis: „Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă și nu lumii?“

  (14:23) Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubește cineva, va păzi Cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, și vom locui împreună cu el.

  Ioan 17:11-22

  (17:11) Eu nu mai sînt în lume, dar ei sînt în lume, și Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzește, în Numele Tău, pe aceia pe cari Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum sîntem și noi.

  (17:22) Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una,

 • Care sunt poruncile Lui Isus?

  Ioan 15:14, 17

  (15:14) Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ce vă poruncesc Eu.

  (15:17) Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiți unii pe alții.

 • De ce unii oameni au mai mari și mai bune funcții decat altii?

  Ioan 19:10-11

  (19:10) Pilat I-a zis: „Mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să Te răstignesc, și am putere să-Ți dau drumul!“

  (19:11) „N’ai avea nicio putere asupra Mea“, i-a răspuns Isus, „dacă nu ți-ar fi fost dată de sus: De aceea, cine Mă dă în mâinile tale, are un mai mare păcat.“

 • Unde a fost rastignit Fiul Lui Dumnezeu , Isus Hristos?

  Ioan 19:17-18

  (19:17) Isus, ducându-Și crucea, a ajuns la locul, zis al „Căpățînii“, care în evreiește se cheamă „Golgota.“

  (19:18) Acolo a fost răstignit; și împreună cu El au fost răstigniți alți doi, unul deoparte și altul de alta, iar Isus la mijloc.

 • Sunt si alti ucenici in afara celor 12?

  Luca 10:1

  (10:1) După aceea Domnul a mai rânduit alți șaptezeci de ucenici, și i-a trimes doi cîte doi înaintea Lui, în toate cetățile și în toate locurile, pe unde avea să treacă El.

  Luca 19:37-39

  (19:37) Și cînd S’a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile, pe cari le văzuseră.

  (19:38) Ei ziceau: „Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer, și slavă în locurile prea înalte!“

  (19:39) Unii Farisei, din norod, au zis lui Isus: „Învățătorule, ceartă-Ți ucenicii!“

  Luca 24:13-18

  (24:13) În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat, numit Emaus, care era la o depărtare de șaizeci de stadii de Ierusalim;

  (24:14) și vorbeau între ei despre tot ce se intamplase.

  (24:15) Pe cînd vorbeau ei și se întrebau, Isus S’a apropiat, și mergea pe drum împreună cu ei.

  (24:16) Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască.

  (24:17) El le-a zis: „Ce vorbe sînt acestea pe cari le schimbați între voi pe drum?“ Și ei s’au oprit, uitându-se triști.

  (24:18) Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, I-a zis: „Tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s’a întâmplat în el zilele acestea?“

  Ioan 19:38

  (19:38) După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Isus, dar pe ascuns, de frica Iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Isus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci, și a luat trupul lui Isus.

 • Isus vindeca pe toți?

  Luca 6:18-19

  (6:17) S’a pogorît împreună cu ei, și S’a oprit într-un podiș unde se aflau mulți ucenici de-ai Lui, și o mare mulțime de oameni, cari veniseră din toată Iudea, din Ierusalim, și de pe lângă marea Tirului și a Sidonului, ca să-L asculte și să fie vindecați de bolile lor.

  (6:18) Cei chinuiți de duhuri necurate, erau vindecați.

  (6:19) Și tot norodul căuta să se atingă de El, pentru că din El ieșea o putere, care-i vindeca pe toți.

 • Doar cei 12 erau considerati ucenicii Lui Hristos?

  Luca 6:17, 20

  (6:17) S’a pogorît împreună cu ei, și S’a oprit într-un podiș unde se aflau mulți ucenici de-ai Lui, și o mare mulțime de oameni, cari veniseră din toată Iudea, din Ierusalim, și de pe lângă marea Tirului și a Sidonului, ca să-L asculte și să fie vindecați de bolile lor.

  (6:20) Atunci Isus Și-a ridicat ochii spre ucenicii Săi, și a zis: „Ferice de voi, cari sînteți săraci, pentru că Împărăția lui Dumnezeu este a voastră!

 • Ce spune Isus Hristos despre râs?

  Luca 6:21

  (6:21) Ferice de voi, cari sînteți flămînzi acum, pentru că voi veți fi săturați!Ferice de voi cari plângeți acum, pentru că voi veți râde!